NEUROMED

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nabór na stanowisko Kierownika Apteki Ogólnej

Email Drukuj PDF

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIK APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ


Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Zakres obowiązków:
- administrowanie apteką zgodnie z ustawą Prawa farmaceutycznego
- nadzór nad podległym personelem
- samodzielna ekspedycja leków
- wykonywanie leków recepturowych
- udział w badaniach klinicznych prowadzonych przez Centrum

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe (mgr farmacji)
- minimum 5 lat stażu pracy na pełnym etacie w aptece w tym 2 lata na stanowisku kierownika apteki - specjalizacja w zakresie farmacji klinicznej
- praktyczna znajomość przepisów i norm prawnych dotyczących funkcjonowania apteki - umiejętność odpowiedniej ekspozycji leków
- umiejętność wykonywania leków recepturowych
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad marketingu farmaceutycznego
- doświadczenie w prowadzeniu apteki zakładowej o profilu psychiatrycznym dziecięcym - zaangażowanie
- samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność
- doświadczenie w kierowaniu zespołem

Dokumenty:
a) życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
d) kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.),
g) inne dokumenty, które okażą się niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru.


Dokumenty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko kierownik apteki” do dnia 16.08.2010r. do godz.15.00 w sekretariacie Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” we Wrocławiu ul. Białowieska 74a osobiście, bądź przesłać pocztą ( decyduje data wpływu ) na adres:

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław


Dokumenty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Urzędu Miasta Wrocławia (www.wroclaw.pl) i na stronie internetowej Centrum (www.neuropsychiatria.com)

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Dul pod numerem telefonu 71 350 17 80 w. 42

Poprawiony: środa, 11 sierpnia 2010 10:34